Kontobetingelser for Salling kontokort

1. Kontokortets anvendelsesmuligheder


1a. Et Salling kontokort giver mulighed for at handle på kredit op til et aftalt kreditmaksimum, og der kan frit disponeres indenfor kreditrammen. Overskrides det aftalte kreditmaksimum, vil overskridelsen forfalde til betaling ved førstkommende opkrævning

1b. Et Salling kontokort kan benyttes af Dem selv og de personer, som De overlader kortet til. Der er mulighed for udstedelse af flere kort til samme konto. Brugeren af et Salling kontokort skal ved hvert varekøb underskrive en nota.

1c. Ønsker De at bytte eller returnere en vare, der er købt med et Salling kontokort, skal De blot medbringe bon, herefter krediteres beløbet på Deres konto. Salling bytter enhver ubrugt vare indtil 14 dage efter købsdato.

2. Vilkår knyttet til et Salling kontokort


2a. Kontokortet udleveres i forbindelse med en Salling konto. Kortet udstedes med kontohavers navn og kontonummer påtrykt.

2b. For at mindske risikoen for, at kontokortet bortkommer, misbruges eller kommer uvedkommende i hænde, bør kontohaveren altid sikre sig, at kontokortet er i indehaverens besiddelse. Ved bortkomst eller uretmæssig besiddelse af kontokort, skal dette straks meddeles Salling Kundeservice.

2c. Ved misbrug af kontokortet er kontohaver ansvarlig for tab, dog med de begrænsninger, der følger af §12 i Lov om betalingskort.

2d. Begge parter kan opsige kontoaftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Salling opsiger aftalen, lukkes kontoen for fremtidige køb, dog vil De stadig være berettiget til at afvikle kontoen i henhold til den indgåede aftale.

Salling er berettiget til at kræve omgående betaling af saldoen, hvis aftalte betalingsbetingelser misligholdes - dog under hensyntagen til Kreditaftalelovens $29

2e. Det udleverede kontokort er Sallings ejendom, og skal ved kontoens ophør returneres til Salling. Kontokortet kan enten afleveres personligt i Salling Kundeservice eller sendes pr. post. Såfremt det sendes pr. post, skal det klippes over.

2f. Salling forbeholder sig ret til at foreskrive en begrænset gyldighedsperiode for det udleverede kontokort, samt ret til at ombytte eksisterende kontokort.

2g. De er forpligtet til at give Salling Kundeservice meddelelse omkring adresse- eller navneforandring samt ændringer i samlivsforhold. Endvidere er De forpligtet til straks at meddele Salling Kundeservice, hvis De mister Deres kontokort, eller det kommer uvedkommende i hænde. Deres konto vil herefter blive spærret, således at der ikke kan foretages køb med kontokortet. Hvis De senere finder kontokortet, kan dette genåbnes ved personlig henvendelse i Salling Kundeservice mod forevisning af gyldig billedlegitimation. I tilfælde af mistet eller beskadiget kontokort, udsteder Salling gebyrfrit et nyt.

2h. Den i lov om ægteskabets retsvirkning i §26 anførte 1-årige forældelsesfrist kan ikke påberåbes af kontohaver. Alle mellemværender mellem kontohaver og Salling er underkastet den 5-årige forældelsesfrist. Såfremt kontohavers ægtefælle tillige har underskrevet kontoaftalen, kan denne heller ikke påberåbe sig den 1-årige forældelsesfrist.

3. Kontoudtog og betaling

3a. Salling tilsender sidst i hver måned et kontoudtog, der viser en oversigt over Deres køb, indbetalinger, eventuelle rente- og gebyrtilskrivninger samt saldo opgjort per den 20. i måneden. De får kun et kontoudtog tilsendt, hvis der har været bevægelser på kontoen. Med mindre andet aftales, opkræves hver måned 10% af den skyldige saldo.

3b. Af kontoudtoget fremgår, hvor meget der minimum skal indbetales på kontoen senest den 20. i efterfølgende måned. 

Betaler De via postgiro eller Deres bank, skal De påregne en ekspeditionstid på 5 hverdage, hvilket bevirker at De skal betale senest den 15. i måneden for at være sikker på, at Salling modtager rettidig betaling. Betaler De i Salling kundeservice, vil sidste rettidige betalingsdag være den 20. i måneden. Indbetalinger dækker først eventuelle renter og gebyr, herefter afdrages indbetalingerne på gælden.

3c. I tilfælde af uoverensstemmelser eller fejl bedes De straks rette henvendelse til Salling Kundeservice.

4. Gebyrer og renter

4a. De skal ikke betale gebyr ved oprettelse af en Salling Konto. I forbindelse med udsendelse af kontoudtog, tilskrives kontoen et gebyr til dækning af Sallings omkostninger. Gebyret fremgår af kontoudtoget. Hvis saldoen er udlignet den 20. i måneden vil dette gebyr ikke blive tilskrevet.

4b. Ser Salling sig nødsaget til at sende kontohaver meddelelse omkring misligholdelse, herunder manglende betaling, pålægges kontohaver rykkergebyrer.

4c. Undlader kontohaver at melde adresse- eller navneforandring, såvel midlertidig som permanent, tilskrives kontohaver et gebyr til dækning af omkostninger ved søgning hos Folkeregistret.

4d. Renten beregnes af saldoen på dag til dag basis, og den tilskrives den 20. i måneden. Hvis saldo på dette tidspunkt er nul, vil der ikke blive foretaget rentetilskrivning. Rentesatsen varierer i takt med samme nominelle udsving som de to førende bankers gennemsnitlige rentesats for almindelige udlån til private (uden sikkerhed med en løbetid på 1 til 3 år) for såvel eksisterende som fremtidig kredit.

4e. Salling forbeholder sig ret til at ændre på rentesatsen for fremtidig kredit samt fremtidigt administrationsgebyr efter forudgående meddelelse til Dem. Renten er naturligvis skattemæssig fradragsberettiget.

4f. De nuværende gebyrsatser (per 4/4-2014) er:
Kontoudtogsgebyr: kr. 10
Rente: 1,7%
Årlig nominel rente: 22,42%

5. Vurdering af kreditværdighed

5a. Salling foretager en individuel kreditvurdering med udgangspunkt i det af kunden udfyldte ansøgningsskema. I forbindelse med vurdering af ansøgerens kreditværdighed anvendes Ribers Kredit Information A/S.

5b. Salling fastsætter, på baggrund de af kunden opgivne oplysninger, størrelsen af kontoens kreditmaksimum.

6. Kontooprettelse

6a.Ved anmodning om en Salling konto skal følgende oplyses:

 • Fulde navn
 • CPR-nr.
 • Stilling
 • Nuværende samt tidligere adresser indenfor de seneste 5 år
 • Privattlf. nr. samt evt. arbejdstlf.nr.
 • Indtægtsforhold
 • Boligforhold
 • Ægteskabelig status
 • Bankforbindelse
 • Andre kontoforhold
 • Nationalitet

6b. Ved oprettelse af Salling konto skal der forevises gyldig adresse- og billedlegitimation i form af sygesikringsbevis og enten kørekort, dankort eller ID-kort.

6c. Salling forbeholder sig ret til at afvise kontoansøgere ud fra en vurdering af de samlede oplysninger.

7. Videregivelse af personlige oplysninger

7a. Kontoansøgerens personlige oplysninger opbevares så længe kontoen består og herefter i maksimum 5 år. Oplysningerne opbevares i et aflåst arkiv i Salling Kundeservice.

7b. Ved brug af kontokort registreres kontonummer, købsdato, købssted samt købsbeløb. Oplysningerne opbevares i 5 år til brug for bogføring og eventuel afstemning eller tvivlsspørgsmål.

7c. Personlige oplysninger vil kun blive videregivet, hvor lovgivningen kræver dette eller til brug ved retshåndhævelse. Hvis kontoen overgives til retslig inkasso, videregives navn, adresse, fødselsdato samt dokumentation for kravet til Ribers Kredit Information A/S.

7d. Per 31. december foretages indberetning af renter og saldo til Told og Skattestyrelsen (i henhold til Skattekontrol-loven).