Filter-søgning

(23 produkter)

Pris

185 - 1620 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Thomson Reuters Professional A/S

Thomson Reuters Professional A/S

pr. side
Viser 1 - 23 af 23
Mest populære
 • Tilføj
  185,00 kr

  Velegnet for jurastuderende på Københavns Universitet, der har behov for at kende regler om Erstatningsret, Aftaleret, Køberet og Ejendomsret - i forbindelse med Formueretten på 1. Årsprøve.Kompendiet er udarbejdet i tilknytning til lærebøgerne i Formueret I på 1. Årsprøve. Det giver en kortfattet, systematisk oversigt over pensum for Formueret I, så du...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 620,00 kr

  En fyldig belysning af den komplicerede retsstilling ved forurenet jord På grundlag af forarbejder og retspraksis belyses retsvirkningen af de enkelte bestemmelser i jordforureningsloven og af de fortolkningsproblemer, der rejser sig i forbindelse med bestemmelserne.For at gøre stoffet lettere tilgængeligt indledes alle paragraffer med en opsummering,...
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  En ny samlet fremstilling om de ikke-aftalebaserede konkurrencebegrænsninger for ansatte, der ønsker at tage ansættelse i – eller starte – en konkurrerende virksomhed. Sigtet med bogen er at give et overblik over arbejdsgiverens og de ansattes retsstilling i de ofte forekommende sager om ansatte, der tager ansættelse hos en konkurrent eller etablerer...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  En beskrivelse af det finansielle system i Danmark - og en diskussion af de problemer, det danske finansielle system står over forBogen giver et overblik over det finansielle system i Danmark set i et historisk perspektiv fra begyndelsen af 1990'erne og frem til nu. Hovedvægten ligger dog på udviklingen gennem de seneste år.Bogen går systematisk frem og...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  995,00 kr

  Få overblik over de arbejdsretlige og ansættelsesretlige forhold inden for det offentlige Offentlig arbejdsret adskiller sig på mange måder væsentligt fra den almindelige arbejdsret. Som udgangspunkt sker selve tilblivelsen af de gældende regler i offentlige ansættelsesforhold i et langt mere politisk system end på det private arbejdsmarked....
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 620,00 kr

  Praktisk opslagsværk om konkursret Bogen beskriver gældende ret pr. 1. juli 2010 med hensyn til den egentlige konkursbehandling. Konsekvensændringer som følge af ikrafttrædelsen af rekonstruktionsreglerne pr. 1. januar 2011 er indarbejdet i bogen. Stoffet er prioriteret ud fra kurators synsvinkel med særlig vægt på praktikken i højere grad end på...
  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Formålet med denne bog er at give en praktisk indgang til generalforsamlinger med særlig vægt på dirigentens rolle. Bogen beskriver indkaldelse, forberedelse og gennemførelse af generalforsamlinger i aktieselskaber (herunder børsnoterede selskaber) og foreninger. Bogen behandler bl.a.: Indkaldelse og dagsorden Møde-, tale-, forslags- og stemmeret...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  185,00 kr

  4. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet. Kompendiet bygger på: - ”Familieretten”, 5. udg., 2009, af Linda Nielsen - ”Arveretten”, 2. udg., 2010, af Linda Nielsen og Rasmus Kristian Feldthusen Kompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Kreditaftaleloven er en af de vigtigste love på kreditrettens område. Det er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, men den omfatter også en række spørgsmål i forbindelse med erhvervskreditkøb.Bogen er en kommentar til kreditaftaleloven, således som den ser ud efter en væsentlig revision i 2010. Dette skyldes, at Danmark var forpligtet til at...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  870,00 kr

  Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk.Ejeraftaler (tidligere 'aktionær- eller anpartsoverenskomster') spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellemstore kapitalselskaber. Med den ny selskabslovs § 82 er der...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 245,00 kr

  Det giver ofte anledning til tvister, når et lejeforhold om fast ejendom ophører, hvad enten det sker ved opsigelse, ophævelse, bortfald eller brugsrettens overgang til andre. De mange tvister resulterer i et stort antal retsafgørelser, som dog ikke altid giver et entydigt fortolkningsbidrag til regler og aftaler. Lejemålets ophør og brugsrettens...
  1 245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 370,00 kr

  Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet. Bogen er opdelt i fire dele: 1. del beskriver grundlæggende insolvensretlige begreber, f.eks. fristdagen, nærstående, offentlighed omkring rekonstruktionsbehandling, habilitet, honorar og erstatningsansvar. 2. del gennemgår de nye rekonstruktionsregler, fastlagt ved lov...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Den tabende part skal erstatte den vindende parts udgifter i forbindelse med retssagen. Denne hovedregel fremgår af retsplejeloven, men princippet er ikke så enkelt, som det lyder, og er ikke uden undtagelser. Bogen indeholder en gennemgang af regler og praksis for fastsættelse af sagsomkostninger i civile sager. Lovforarbejder, retsafgørelser, herunder...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  En samlet fremstilling af de civilprocessuelle dokumenter Bogen giver en praktisk gennemgang af brugen og udformningen af dokumenter til civile sager og kan bruges som inspiration og kvalitetssikring i det daglige arbejde med retssager ved domstolene. Fremstillingen følger en retssags kronologi og tager udgangspunkt i en konkret civil sag, der blev...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Praktisk håndbog om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedetBogen beskriver bestemmelserne i forskelsbehandlingsloven sammenholdt med retspraksis, herunder også retspraksis fra EU-Domstolen, der har haft stor betydning for fortolkningen af loven.For at undgå sager om diskrimination, kan det være nødvendigt at udarbejde og implementere en...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  620,00 kr

  Dette festskrift udgives i anledning af Dansk Selskab for Boligrets 20 års jubilæum.På boligområdet er lovreglerne alt for ofte uoverskuelige og utilstrækkelige, og retspraksis er omfattende og ikke sjældent indbyrdes modstridende. Det kan derfor være overmåde vanskeligt at afdække, hvad der egentlig er gældende ret. I festskriftet tages nogle af de disse...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  370,00 kr

  Gravide, barslende, adoptanter og deres partnere er særligt beskyttet mod opsigelse i medfør af reglerne i ligebehandlingsloven. Det er ikke forbudt at opsige disse beskyttede personer, men arbejdsgiveren skal kunne bevise, at afskedigelsen intet har at gøre med graviditet, barsel eller adoption. Denne bog er et praktisk værktøj, der giver en detaljeret...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  745,00 kr

  Lovkommentaren giver en samlet og tilbundsgående fremstilling af de nye klageregler og klageprocessen, efter håndhævelsesloven trådte i kraft 1. juli 2010 og erstattede daværende klagenævnslov. Håndhævelsesloven implementerer med forsinkelse dir. 2007/66 i dansk ret og indeholder væsentlige nyskabelser og tilpasninger af den eksisterende retsstilling,...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  745,00 kr

  A handbook which guides you on the How, When and Why in the European trademark system.This book covers all of the general aspects of protecting a trademark in the European Union – either by direct filing at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) or through the Madrid Protocol.It is a first-aid handbook which you can keep on your desk...
  745,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  370,00 kr

  Håndbog om tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-udbudsforretninger Håndbogen giver vejledning og praktiske råd om udbudsprocesser, der er underlagt udbudsdirektivet, og indeholder en række paradigmer til brug for udformningen af bl.a. udbudsbetingelser. Bogen kan være en hjælp til at kvalitetssikre udbudsforretninger. Den giver en procesbaseret...
  370,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  620,00 kr

  Få svar på de mange spørgsmål i forbindelse med at udforme, håndtere og håndhæve konkurrence- og kundeklausuler Håndbogen indeholder en samlet beskrivelse af, hvad en medarbejder i konkurrencemæssig henseende må og ikke må i forhold til arbejdsgiveren - både med og uden særlig aftale. Bogen giver en praktisk og anvendelig gennemgang af reglerne,...
  620,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  435,00 kr

  Oversigtsværk og lærebog i offentlig revision – i dansk og internationalt perspektiv Bogen beskriver tilrettelæggelsen af revisionen i de fire offentlige instanser staten, regionerne, kommunerne og EU, som i dag udgør den organisatoriske ramme for det danske samfunds offentlige sektor. Under hensyntagen til hver enkelt sektors særlige karakteristika...
  435,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  745,00 kr

  En samlet fremstilling af reglerne om sambeskatning Denne bog giver svar på de fleste spørgsmål om sambeskatning, som måtte opstå i det daglige arbejde eller i undervisningen på universiteterne. Det gælder både fortolkning af reglerne om national sambeskatning, international sambeskatning, territorialprincippet, "skyggesambeskatning" og samspillet med...
  745,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 23 af 23