Filter-søgning

(237 produkter)

Pris

122 - 3743 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Karnov Group Denmark A/S

Karnov Group Denmark A/S

pr. side
Viser 1 - 60 af 237
Mest populære
 • 1 120,00 kr

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til de enkelte lovbestemmelser om andelsboligforeninger, boligaktie- og anpartsselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber. 4. udgaven af lovkommentaren er opdateret og ajourført med fyldige referater af og kommentarer til nyeste såvel trykte som utrykte domspraksis vedr. f.eks. prisreguleringsklausuler,...
  1 120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Tidligere udgave hed Skifte af dødsboer (1998) I en ny udgave af professor, dr. jur, Finn Taksøe Jensens Dødsboskifte fra 1998 har forfatterne bag Arveloven af 2008 med kommentarer ajourført værket. Bogen indeholder nu en gennemgang af den omfattende retspraksis siden dødsboskiftelovens ikrafttræden samt en gennemgang af den revision af reglerne, som blev...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 370,00 kr

  Straffeloven & straffuldbyrdelsesloven m.v. giver i komprimeret form en systematisk oversigt over dansk og international lovgivning af strafferetlig betydning.Bogen trækker forbindelseslinjer mellem straffelovens enkelte bestemmelser og fra disse til relevante bestemmelser i den øvrige lovgivning, dels med et gennemgribende noteapparat, dels med et...
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 560,00 kr

  Knud Waabens klassiske værk, der dækker strafferettens specielle del, udkommer nu i en 6. udgave, revideret af Lars Bo Langsted. Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten. Strafferettens specielle del gennemgår emnerne: Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod den personlige frihed...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 560,00 kr

  Andet bind af samlet lærebogsfremstilling af obligationsretten Bogen giver sammen med Lærebog i obligationsret I – Ydelsen, Beføjelser en grundig fremstilling af obligationsretten. Bliv indført i: Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte) Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse Hæftelsesformer – herunder...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 435,00 kr

  Køb af lægepraksis er på alle måder en stor investering, både rent økonomisk, men også når det gælder den fremtidige arbejdsglæde. Denne håndbog samler et bredt udvalg af relevant viden om køb og etablering af en lægepraksis - med det formål at hjælpe læger sikkert gennem købets mange forskellige faser. Bogen kommer blandt andet ind på: Praksisformer...
  435,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  Samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel. Det er over 12 år siden, der blev indført fusionskontrol i Danmark med lov nr. 416 af 31. maj 2000. I den periode har dansk fusionskontrol været underlagt en betydelig udvikling og professionalisering - godt hjulpet af sit EU-retlige inspirationsgrundlag. Denne bog giver en...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 370,00 kr

  Hånd- og lærebog om international skatteret. Skatteretten 3 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 2 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer. Af hovedpunkter i Skatteretten 3 kan nævnes: International skatteret Dobbeltbeskatningsoverenskomster CFC-beskatning...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 280,00 kr

  Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform: den offentlige forvaltning , herunder forvaltningens organisation og kompetence, sagsbehandling , herunder inhabilitet, repræsentation, vejledningspligt, sagens oplysning, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og formelle krav til afgørelsen, hjemmel...
  280,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 120,00 kr

  Bogen giver en solid gennemgang af retsplejelovens bestemmelser om hovedforhandling i straffesager – i byret, landsret og Højesteret. Reglerne er beskrevet systematisk med inddragelse af relevante domsreferater, og forfatteren har tilstræbt at medtage de spørgsmål, der erfaringsmæssigt opstår under en hovedforhandling. Bogen er herved velegnet som...
  1 120,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr

  Kompendium i arbejdsret gennemgår systematisk de tre centrale dele af arbejdsretten i oversigtsform: Den kollektive arbejdsret, herunder indgåelse og opsigelse af overenskomster, overenskomstens forpligtende virkning, konfliktret, fredspligt samt det fagretlige processystem Den individuelle arbejdsret, herunder indgåelsen og ophøret af...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 270,00 kr

  Få hjælp til at opdage og forebygge økonomisk bedrageri Besvigelser i form af misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation er et fænomen, som alle organisationer er potentielt sårbare overfor. Når ansatte ”tager af kassen”, kan det skyldes svagheder i den interne kontrol, i systemer og procedurer – eller svagheder i menneskers etik, adfærd og moral. Efter...
  270,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 225,00 kr

  Få en kortfattet og pædagogisk gennemgang af de enkelte dele af årsrapporten og en analysemetode til, hvordan du kan ’knække’ en årsrapport. Med de seneste års økonomiske krise er det vigtigere end nogen sinde at kunne aflæse indholdet i en årsrapport. En årsrapportlæser bør kende de mest oplagte regnskabsprincipper, en ledelse kan benytte for at få...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 370,00 kr

  Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse. Bogen er opdelt i følgende kapitler: Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde Lejeaftalen Udlejers ydelse Lejers brug af det lejede Betalinger i lejeforhold Lejefastsættelse og...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 560,00 kr

  Få en kort, klar og præcis definition på fagudtryk, du støder på, når du læser juridiske tekster.13. udgave er opdateret i forhold til de seneste års omfattende reformer. Blandt andet kommunal- og domstolsreformen.Især er opslagsartiklerne bearbejdet, og der er tilføjet mange nye. De grundlæggende begreber er også blevet væsentligt udbygget. Der er også...
  560,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Sådan foretager du en revision!Denne bog giver dig overblik over revisionsprocessens praktiske forløb. Bogen viser trin for trin, hvordan revisionsstandardernes og lovgivningens krav til en revision omsættes til praksis.Bogen er opbygget, så den giver en kortfattet gennemgang af teorien bag revisionsprocessen med udførlige henvisninger til regler og...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 745,00 kr

  -
  1 745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  Lærebog i Fondsret udkommer nu i 5. udgave. Bogen dækker såvel almindelige som erhvervsdrivende fonde. Den behandler efter en historisk redegørelse i tematisk form de forskellige hovedspørgsmål i fondsretten, fra stiftelse af en fond til vedtægtsændringer og opløsningen af fonde.Endvidere indeholder bogen en redegørelse for reglerne om faglige foreninger,...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 245,00 kr

  En masterafhandling om den skattepligtiges muligheder for disponering, genoptagelse, omvalg og omgørelse af selvangivelse i virksomhedsordningen. Afhandlingen klarlægger den skattepligtiges mange planlægnings- og valgmuligheder i virksomhedsordningen i forbindelse med selvangivelsesarbejdet – herunder bl.a. muligheden for at placere privat gæld i...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 520,00 kr

  Bogen beskriver de væsentligste elementer af dansk kautions- og garantiret, herunder reglerne om privat kaution. Forfatteren gennemgår både den forholdsvis beskedne lovgivning på området, og den righoldige retspraksis, som kommenteres og gengives ved domsreferater. Derudover beskriver forfatteren også i kortere form andre former for solidarisk hæftelse...
  520,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Er partierne i dansk politik blevet til virksomheder? Er vælgerne blevet til forbrugere? Næppe. Alligevel kan man i det moderne danske demokrati finde en række træk, som vidner om inspiration fra marketing. Disciplinen politisk marketing er udbredt i mange vestlige lande. Imidlertid er kendskabet til politisk marketing i Danmark bemærkelsesværdigt...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Due diligence er et begreb for de systematiske og ofte omfattende undersøgelser af en virksomhed, der gennemføres i forbindelse med virksomhedsovertagelser og andre omstruktureringer, herunder fusioner, refinansiering m.v. Bogen giver et godt overblik over, hvordan due diligence-processen udføres i praksis. Fokus er på de juridiske og finansielle...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  Boliglån og realkredit fylder mere og mere inden for kreditretten. Bogen er en antologi, hvor forfatterne drøfter aktuelle spørgsmål og fremtiden for realkreditten. Initiativet er taget inden for rammerne af arbejdet på Center for kreditret og kapitalmarkedsret, og bogen udkommer i centerets løbende serie. Forfatterkredsen består af praktikere og...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling, som er indleveret til forsvar på Copenhagen Business School. Forfatteren drøfter og analyserer en række temaer i pensionsretten med henblik på at overveje, om den nugældende regulering er hensigtsmæssig. Navnlig to principielle spørgsmål står i fokus: Hvem bestemmer, når væsentlige vilkår i en...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 995,00 kr

  Et praktisk og detaljeret opslagsværk Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 2. udgave, er den eneste bog, der omfatter loven.Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor tilstræbt...
  1 995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  Bogen giver en sammenhængende beskrivelse og analyse af pengeinstitutternes virke og funktion.Samtidig giver bogen en kritisk vurdering af de regler og arbejdsvilkår, pengeinstitutternes ledelser virker under. Herunder beskrives også Finanstilsynets funktion og erfaringer, når der er tegn på begyndende problemer i et pengeinstitut.Bogen er højaktuel i...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  En samlet gennemgang af inkassoloven og reglerne om inkassoomkostninger Bogen indeholder en kommentar til inkassoloven, retsplejelovens regler om betalingspåkrav og rentelovens regler om udenretlige inddrivelsesomkostninger - med inddragelse af relevant retspraksis. 2. udgave er blandt andet opdateret med retspraksis vedrørende den forenklede...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  Formålet med denne bog er - for første gang i dansk ret – at give en samlet og systematiseret fremstilling af den retlige regulering af investeringsforeninger og andre former for investeringsinstitutter, herunder SIKAV’er, værdipapirfonde, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger. Siden de første love på området...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Bogen behandler forskellige aspekter af private straffesager i dansk ret, dvs. straffesager, hvor retsforfølgningen er overladt til private. Muligheden for privat strafforfølgning findes blandt andet inden for immaterialrettens område samt vedrørende krænkelser af privatlivets fred. Bogen fokuserer blandt andet på de processuelle problemer, det giver, når...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  Få styr på reglerne om exitskat på aktier og kursgevinster for fysiske personer. Formålet med exitbeskatning er at sikre, at gevinst på aktiver, som er optjent under skattepligt til Danmark, bliver beskattet i Danmark. Exitbeskatning indtræder, når en person ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark, eller når en person efter bestemmelserne i...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 185,00 kr

  Opgavesamling i selskabs- og børsret, 2. udg., indeholder en række øvelsesopgaver inden for selskabs- og børsretten og kan anvendes af studerende ved universiteter, handelshøjskoler og andre læreanstalter, hvor der undervises i selskabs-, børs- eller kapitalmarkedsret. Den studerende kan navnlig bruge opgaverne til at udvikle sine færdigheder i konkret...
  185,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Denne bog handler om tilsynsrådsmedlemmernes erstatningsansvar. Tilsynsrådet er en del af det nye tostrengede ledelsessystem, der blev indført med selskabsloven i 2009, og som kendes bl.a. fra Tyskland med kontrolorganet tilsynsrådet, der stort set udelukkende fungerer som et internt kontrol- og tilsynsorgan, og direktionen, hvor selskabets...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  Praktisk håndtering af retsafgifter Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter. Forfatterne analyserer desuden den retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål, der har udviklet sig gennem årene, og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  Bogen beskriver fordelene ved den moderne form for konfliktmægling, der betegnes mediation.Når en virksomhed involveres i en retlig tvist, som virksomheden ikke selv kan løse ved forhandling, overdrages sagen som regel til det juridiske system og behandles og afgøres af advokater og dommere gennem en ofte langvarig og bekostelig proces i form af retssag...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  Få overblik over jobklausullovens anvendelse Er arbejdsmarkedet egentlig frit, eller kan der være begrænsninger i adgangen til at tage ansættelse, hvor man vil? Kan tredjemand gyldigt ved aftale – de såkaldte jobklausuler – begrænse muligheden for, at en lønmodtager og en arbejdsgiver sammen indgår aftale om ansættelse? Med jobklausulloven fik Danmark...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 620,00 kr

  1 620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 245,00 kr

  Bogen beskriver den offentlige forvaltnings forhold fortrinsvis ud fra en organisatorisk synsvinkel med vægt på de administrative strukturer: de forskellige typer af forvaltningsorganer og relationerne imellem dem. Forholdet mellem forvaltningen og det omgivende samfund inddrages som et væsentligt element i beskrivelserne. Ikke mindst behandles de...
  1 245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 370,00 kr

  Det eneste danske værk, der giver et samlet overblik over indholdet af de internationale regnskabsstandarder – IFRS’erne og IAS’erne.Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den kan fungere som et nyttigt supplement til de meget omfattende guidelines, som er udviklet af de globale revisionsfirmaer.Forfatterne...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  Håndbog for forsvarereI denne bog deler Thomas Rørdam ud af sine omfattende erfaringer med forsvarergerningen, som han har beskæftiget sig med i næsten 30 år.Bogen er tænkt som en håndbog for forsvarere og giver en omfattende beskrivelse af forsvarerens opgaver.Bogen beskriver regelgrundlaget for forsvarerens rolle i straffeprocessen, og den indeholder...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 245,00 kr

  Dybdegående teoretisk og praktisk fremstilling af Forskerordningen Som led i den internationale konkurrence har Danmark indført Kildeskattelovens §§ 48 E-F med det formål at kunne tiltrække udenlandske forskere og specialister til Danmark for at skabe vækst og arbejdspladser. På trods af at Forskerordningen har stor betydning for de ansatte,...
  245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 495,00 kr

  En gennemgang af reglerne om inhabilitet og håndteringen af sager derom Hvornår man som forvaltningsperson er inhabil i en sag – og dermed afskåret fra at medvirke til dens behandling – er et spørgsmål, der opstår hyppigt og i utallige varianter. Der kan være mange årsager til inhabilitet, og i grænseområderne kan der ofte være stor tvivl. Ikke blot...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 495,00 kr

  Få overblik over og indsigt i selskabsloven.Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som afløste henholdsvis aktieselskabsloven og anpartselselskabsloven, er udtryk for den mest omfattende reform på det selskabsretlige område siden 1973. Det er nu mere end tre år siden loven blev vedtaget, og den bryder på en række centrale områder med den...
  1 495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  Overblik over spændvidden af revisionen vedr. fonds- og foreningsområdet. Bogen gennemgår regnskabsaflæggelse og revision på fonds- og foreningsområdet. Hertil inddrages selskabs- og skatteret i det omfang, der er nødvendigt for at skabe en forståelsesramme for revisor og regnskabsaflægger. Revision og regnskab på fonds- og foreningsområdet vægtes...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 175,00 kr

  Lærebog om reglerne for fast ejendom og den offentlig- og privatretlige regulering af fast ejendom. Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retspraksis. I forhold til den...
  1 175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 310,00 kr

  En brugbar og finansielt sammenlignelig CSR-rapportering.CSR-rapportering omkring miljø, sociale- og ledelsesmæssige aspekter er en vigtig faktor for investorer - og især institutionelle investorer. Denne bog viser, hvordan man kan højne datakvaliteten for CSR-tallene, så der kan udføres valide analyser, der dels viser virksomhedens CSR-performance, og...
  310,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  Bogen beskriver retsreglerne inden for køb og salg af fast ejendom. Forfatteren belyser sammenhængen mellem de mange forskellige retsregler, der har indflydelse på omsætningen af fast ejendom, og behandler en lang række problemstillinger, bl.a.: Ejendomsformidlerens opgaver Købsaftalens indgåelse og købers fortrydelsesret Tilstandsrapport og...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 540,00 kr

  Denne bog omhandler kreditaftaler og ejendomsforbehold, som området ser ud i dag. Bogen træder i stedet for de tidligere udgaver af bogen Kreditaftaleret, og ændringen af bogens titel skyldes navnlig den meget stærkt udvidede behandling af kreditaftaler, der er en følge af implementeringen af EU's seneste og særdeles komplicerede forbrugerkreditdirektiv...
  540,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringer. Denne 4. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og tager udgangspunkt i de ændringer af lovteksten, der er gennemført ved lov nr. 1244 af 18. december 2012, og som træder i kraft den 1. marts 2013 sammen med...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr
 • 995,00 kr

  Beskatning af formueafkast på pensionsmidler Denne lovkommentar er skrevet for at belyse de nye principper for beskatningen af pensionsafkast i Danmark. De betydelige ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven beskrives systematisk, og forfatterne forklarer også de praktiske konsekvenser af ændringerne. Reformen af pensionsafkastbeskatningen trådte i...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  En undersøgelse af offentlige myndigheders hæftelsesansvar for uddelegering af opgaver. Opgaveløsningen i den offentlige sektor har ændret sig de senere år. Det betyder blandt andet, at en række offentlige opgaver er udlagt til private aktører – både opgaver i forbindelse med sagsbehandling og opgaver i sundheds- og omsorgssektoren. De ansvarsretlige...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 370,00 kr

  En bog om, hvordan man passer sit arbejde, så ansvar ikke kommer på tale. Bogen er en "værktøjskasse" til bestyrelser og ledere i selvejende institutioner – med fokus på korrekte og effektive løsninger af bestyrelsens mange opgaver. Helt nede på jorden. I dag er det at sidde i en bestyrelse et målrettet arbejde, der kræver viden og indsigt....
  370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 870,00 kr

  Aftaler og mellemmænd udkommer nu i 6. reviderede udgave. Bogen anvendes som lærebog, men den er også hyppigt anvendt af praktikere, herunder advokater og domstolene. Bogen fungerer samtidig som et billede af aftaleretten i dag. Det er – ikke mindst blandt forskere – populært at antage, at aftaleloven er på vej til at have udspillet sin rolle. Bogen...
  870,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 245,00 kr

  Få overblik over tillidsmandens retlige stilling. Bogen gennemgår reglerne om fagbevægelsens tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser og deres forhold til arbejdsgiveren. Herunder behandles bl.a.: Tillidsmandsinstitutionen og dens retlige grundlag Valget af tillidsrepræsentant og hvervets ophør Tillidsrepræsentantens opgaver og hvervets...
  1 245,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 745,00 kr

  Bogen belyser arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader. Denne 2. udgave af bogen tilføjer desuden en grundig og samlet fremstilling af ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø – et emne, der har haft stort fokus i pressen og hos myndighederne de seneste år. Bogen er velegnet som opslagsværk. Den formidler området i...
  745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 370,00 kr

  Samlet værk med reglerne om skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning Fusionsskatteloven med kommentarer fås nu i en ajourført og væsentligt omskrevet 4. udgave. Bogen gennemgår, analyserer og kommenterer fusionsskattelovens enkelte bestemmelser. Bogen indeholder desuden et fyldigt appendiks med kommentarer til reglerne om...
  1 370,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 620,00 kr

  Bogen imødekommer kommunernes behov for en opslagsbog, der tager udgangspunkt i praksis og giver overblik over udvalgte dele af både den skrevne lovgivning og de uskrevne regler. Forfatteren gennemgår en bred vifte af kommunalretlige emner. Valget af emner bygger på forfatterens mangeårige erfaring med rådgivning af kommuner i både konkrete og...
  620,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 1 745,00 kr

  Fortolkning af forældelseslovens regler Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/6 2007 (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/1 2008 forældelsesloven af 1908 og Danske Lov 5-14-4. Efter en 3-årig overgangsordning reguleres forældelsen fra 1/1 2011 udelukkende af den nye lov....
  1 745,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • 995,00 kr

  Få overblik over maritime retsforhold. Sørettens område spænder vidt fra privatretlige over offentligretlige til folkeretlige regler. Lærebogen Søret tilbyder en grundig gennemgang af maritime retsforhold inden for disse områder og behandler bl.a.: Skibsregistrering Søpant og kontraktspant Forureningsansvar Transportansvar Bjærgning. Nyt...
  995,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 237