Filter-søgning

(37 produkter)

Pris

85 - 750 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonomforbundets Forlag

Jurist- Og Økonomforbundets Forlag

pr. side
Viser 1 - 37 af 37
Mest populære
 • Tilføj
  400,00 kr

  Bogen indeholder en beskrivelse af betingelserne efter dansk ret for, at et dansk pengeinstitut pådrager sig et erstatningsansvar for manglende eller mangelfuld rådgivning af pengeinstituttets kunder i forbindelse med disses køb og salg af værdipapirer.Bogen er koncentreret om ansvarsgrundlagets nærmere indhold og indeholder i den forbindelse en...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  - How come that countries which are regarded as being among the most secularized in the world, still have national churches with more or less defined relations to the state?- Why is a vast majority of the population still members of these churches, which are all more or less regulated by public law?- And why then do the other religious communities present...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  475,00 kr

  Folketinget vedtog i 2009 den såkaldte vandsektorreform, der tager sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren. Som et led i vandsektorreformen skal aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning drives i selskabsform.Alle danske kommuner har efterfølgende etableret forsyningsselskaber ikke blot på vand- og spildevandsområdet, men også...
  475,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  285,00 kr

  rmålet med denne bog er at beskrive regler og praksis vedrørende adgang til erstatning for patientskader. Målgruppen er jurister, der beskæftiger sig med patientskadesager. Forfatterens baggrund for at skrive den er, at han i en årrække har arbejdet med patientskadesager.Bogen er disponeret som en lovkommentar, og dens berettigelse er, at den indeholder...
  285,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  360,00 kr

  Klimaændringerne har gennem de seneste år indtaget stadig mere plads på den offentlige dagsorden, og som borgere oplever vi oftere kraftige regnskyl eller egentlig monsterregn.Alle danske kommuner vil i deres fremtidige planlægning skulle tage hensyn til, at der sker ændringer i klimaet med bl.a. øgede nedbørsmængder, forhøjet grundvandsstand og forhøjet...
  360,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Omgørelse behandler omgørelsesreglen i skatteforvaltningslovens § 29 – og de muligheder denne bestemmelse giver skatteyderne for at ændre ellers bindende dispositioner og aftaler, således at skattemæssigt utilsigtede virkninger kan undgås. Bogen giver en indgående beskrivelse af bestemmelsen og den hertil hørende retspraksis og administrative praksis....
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  725,00 kr

  Bogen er den hidtil eneste, der illustrerer virksomhedspanterettens samspil med andre sikkerhedsrettigheder samt regelsættet for virksomhedspant i almindelighed med fokus på reglernes flittige anvendelse i dagligdagen. Fremstillingen går bag om kulisserne for at inspirere til løsninger. Gennem eksempler og brugsanvisninger stiller bogen skarpt på at...
  725,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Denne bog er den første juridiske undersøgelse af både PET's virksomhed og det samlede kontrolsystem. Efterretningstjenester har altid haft ry for at være de demokratiske samfunds problembørn, da tjenesterne ofte lever et mere eller mindre løsrevet liv fra den øvrige forvaltning og i vidt omfang er undtaget den almindelige kontrol. Reguleringen af...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  750,00 kr

  Statsstøtte har stor betydning i den danske økonomi som middel til at fremme en række prioriterede mål. Staten har som udgangspunkt frihed til at fastlægge de mål og midler, som staten ønsker at prioritere og anvende, men EUF-traktaten opstiller af hensyn til konkurrencen på EU’s indre marked en række begrænsninger på Danmarks muligheder for at yde...
  750,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Den typiske forbrydelse vil være, hvor personer foretager en strafbar handling. En person slår en anden, tager en andens ting uden at få lov osv. Personen straffes for det, han gør. I nogle tilfælde vil man dog kunne straffes for ikke at gøre noget, man skulle have gjort. Her vil personen altså skulle foretage sig noget særligt for at undgå straf. Visse...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Den teknologiske udvikling har konstant udfordret immaterialretten på væsentlige dele af varemærkeret, og især de digitale medier har således givet mulighed for nye former for brug af andres varemærker i markedsføringen som f.eks. brugen af AdWords i søgemaskinebaseret markedsføring, som keywords til brug for søgemaskineoptimering og som domænenavne. Også...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Hvert år foretager Kriminalforsorgen i Frihed mere end 10.000 personundersøgelser af sigtede i straffesager, og deres indvirkning på sanktionen kan betyde forskellen på en betinget eller en ubetinget fængselsstraf. Alligevel lever undersøgelserne en underbelyst tilværelse i det strafferetlige system, hvor mange jurister synes at tage deres tilstedeværelse...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Der er ikke krig i Danmark. Men Danmark har over en årrække deltaget militært i en række krige og konflikter rundt om i verden – for tiden blandt andet i krigen mod ISIL i Irak og Syrien. I Danmark møder vi i stigende grad de menneskelige omkostninger ved at deltage i krig. Det kan være mennesker, som har mistet deres barn, ægtefælle, bedste ven eller...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Erhvervsretlige emner er udgivet af Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS). Antologien præsenterer Instituttet og giver eksempler på artikler og opgaver inden for erhvervsretten med et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår nationalt og internationalt på baggrund af globaliseringen og...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  Der indsamles hvert år mere end 300 mio. kr. fordelt på mere end 500 indsamlinger. En succesfuld indsamling afhænger i høj grad af tillid og god omtale. Selv mindre ulovligheder kan give dårlig presseomtale og skade tilliden til indsamleren og derfor har både indsamlere og donorer stor interesse i, at de til enhver tid gældende regler for indsamlinger...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  På en række retsområder udvikles der nye reguleringsmetoder, hvor mere uformelle retskildetyper – såsom henstillinger, vejledninger og Q&As – indgår som en central bestanddel af den retlige ramme. Denne bog undersøger hvilke retskildemæssige overvejelser og problemstillinger, som samspillet mellem formelle og uformelle retskildetyper kan give...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  I moderne politik inddrages grundloven i mange sammenhænge, og forholdet til grundloven kan skabe problemer i forhold til politiske initiativer. Det kan eksempelvis dreje sig om politiske overvejelser om fastsættelse af en skat, at gå i krig, ændringer i pensionsydelser eller spørgsmål om ministeransvar. Der stilles derfor i forhold til ansatte i...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  350,00 kr

  Politiloven regulerer ikke alene politiets indgreb uden for straffeprocessen, men indeholder tillige udtømmende bestemmelser om politiets magtanvendelse såvel inden for som uden for straffeprocessen. Den regulerer således en stor del af politiets arbejdsfelt og vil givetvis med sin synliggørelse af politiets opgaver og beføjelser medvirke til at styrke...
  350,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  525,00 kr

  Kommunerne varetager en række lovbestemte opgaver. Herudover kan kommunerne varetage yderligere nogle opgaver på et ulovbestemt grundlag inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Bogen omhandler navnlig reglerne om denne kommunalfuldmagt.Ud over reglerne om kommunalfuldmagten kommer bogen også ind på enkelte love, som knytter sig til kommunalfuldmagten,...
  525,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  500,00 kr

  Regionsrådene har efter sundhedslovens § 74, stk. 1 ansvar for at varetage sygehusvæsenets opgaver. Reglen overlader regionerne et skøn og forpligter dem til at fastsætte - og prioritere sygehusvæsenets opgaver. Det er i en situation med begrænsede ressourcer ikke muligt at tilbyde alle behandling straks, når behovet opstår. Det betyder, at regionerne...
  500,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: VÆRDIPOLITIK
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: NATIONAL IDENTITET OG POLITISK KULTUR
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  85,00 kr

  TEMA: Regering og opposition efter 10 år
  85,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Turismens økonomi og politik
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: KOMMUNALREFORMENS KONSEKVENSER
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Arktis: suverænitet, styring, geopolitik
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Medier, økonomi & politik
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: ASYL OG MIGRATION I EU
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Digital forvaltning
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Det danske EU-formandskab foråret 2012
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Wikileaks - demokrati, diplomati, revolution
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: Udkantsdanmarks økonomi og politik
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: De arabiske revolter - oprør i samfund og videnskab
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  160,00 kr

  TEMA: De nordiske velfærdsmodeller og globaliseringen
  160,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  325,00 kr

  Lovsamlingen indeholder de vigtigste af de love, der anvendes på den juridiske bacheloruddannelse. Love, der træder i kraft den 1. januar 2015 eller senere, er medtaget som noter under de paragraffer, hvori ændringen finder sted. Lov om erhvervsdrivende fonde er medtaget både som den nugældende lov og den nye lov fra 2014, der skal ikraftsættes...
  325,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  600,00 kr

  Titlen er udarbejdet med henblik på undervisningen i kursusfaget kommunalret på kandidatuddannelsen i jura ved Aarhus Universitet, men henvender sig herudover til praktikere og andre med vidensbehov om kommunalfuldmagtsreglerne. Med 3.-udgaven er bogen ajourført på grundlag af nyt lovstof samt nye domme, ombudsmandsudtalelser og tilsynspraksis....
  600,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  125,00 kr

  125,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 37 af 37