Filter-søgning

(118 produkter)

Pris

155 - 1950 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Jurist- Og Økonomforbundet

Jurist- Og Økonomforbundet

pr. side
Viser 1 - 60 af 118
Mest populære
 • Tilføj
  375,00 kr

  Denne bog behandler de væsentligste mediejuridiske emner og spørgsmål. Den tilstræber ikke blot at behandle de konkrete regler, retsafgørelser mv., men også at give en forståelse for de grundlæggende juridiske principper og tankemønstre, der ligger bag reglerne. En sådan forståelse er i stadig stigende grad nødvendig i det digitale informationssamfund med...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  430,00 kr

  Dansk ophavsrets fleksibilitet er en analyse af den grundlæggende systematik og de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er, dvs. i hvilket omfang loven – herunder EU-direktiverne – giver domstolene mulighed for i deres konkrete retsanvendelse at udvide eller indskrænke...
  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  155,00 kr

  Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. Hans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940'erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder -...
  155,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 000,00 kr

  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  430,00 kr

  430,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  900,00 kr

  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  900,00 kr

  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  900,00 kr

  Denne bog omhandler retskilderne, betydningen af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for skatte- og afgiftsprocessen...
  900,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  Bogen er skrevet som en lærebog til juridiske universitetsstuderende men har samtidig et videre sigte, idet det er tanken, at det omfattende, ajourførte noteapparat skal kunne være et hjælpemiddel for jurister og politologer, der ønsker at beskæftige sig mere indgående med folkeretlige emner.Fuldstændige henvisninger til de monografier, tidsskrifter og...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  Den 29. maj vedtog Folketinget den nye selskabslov, som skal afløse aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Selskabsloven udgør den mest omfangsrige og gennemarbejdede revision af dansk selskabsret siden 1973.I bidragene til bogen analyserer en række førende selskabsretlige eksperter de nye regler og deres konsekvenser for dansk selskabsret....
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Antallet af tilfælde, hvor lønmodtagere rammes af arbejdspladsbetinget stress med langvarige sygemeldinger eller måske fuldstændige udfald af arbejdsmarkedet til følge er steget markant. Disse situationer er imidlertid komplicerede at håndtere på det arbejdsretlige plan, bl.a. fordi der på en række centrale punkter hersker usikkerhed om, hvad der...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  585,00 kr

  Denne bog giver i sin 3. gennemreviderede udgave efter selskabsreformen 2010 svar på de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om eventuelle aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler (hidtil betegnet: aktionæroverenskomster og anpartshaveroverenskomster). Ejeraftaler kan ifølge loven ikke binde...
  585,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  Trods den store indsats for at udbrede kendskabet til mediation i Danmark som en fast mulighed for konfliktløsning, har der været en vis tilbageholdenhed med at anvende mediation; navnlig inden for erhvervsområdet. En del af forklaringen kan være, at partsadvokater er tilbageholdende med at anbefale klienten at anvende mediation, da de er usikre på...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  The ideas and ethos of mediation and different techniques used in mediation have gradually become better known and more highly valued in the legal system.Many professionals worldwide find that mediation's benefits - both for society as a whole and for those unable to resolve their disputes on their own - are huge. This can lead them to try to convince...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  300,00 kr

  De fleste professionelle bygherrer, der har oplevet voldgiftsprocessen har nok spurgt sig selv, om det var kampen, omkostningerne og tiden værd, eller om man i tide kunne have løst konflikten ved et forlig.Denne antologi manifesterer betydningen af mediation som konfliktløsningsmodel i byggeretten og som en mulighed man som aktør i byggeriet må tage til...
  300,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  Der kan være mange grunde til, at en medarbejder bliver bortvist fra sin arbejdsplads. Der er mange forhold der kan spille ind, og det er derfor en fordel at være i besiddelse af et samlet værk, der tilbyder det store overblik.Denne bog er kommet til verden ud fra et behov om en samlet fremstilling af de mange ansættelsesretlige problemstillinger, der...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Bogens formål er at give billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan projektstyring lader sig praktisere i en kompleks og ufuldkommen verden. Hver artikel har sit budskab om projektledelsens mission, mulighedsrum og metier. Bogens indlæg om lederens opgaver, roller og adfærd er i høj grad egnet til debat og vurdering set ud fra mulighedernes...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?Mellemmenneskelig kontakt og kommunikation finder sted i større eller mindre grad af nærhed. Det gælder også relationerne i retten,...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Sociale medier spiller i dag en central rolle i de fleste ansættelsesforhold, og giver såvel medarbejderen som arbejdsgiveren en fornyet dimension af juridiske udfordringer, som parterne og deres rådgivere skal forholde sig til. Sociale mediers betydning for ansættelsesforholdet sætter de nuværende arbejdsretlige discipliner i et nyt lys, og tvinger...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Omdrejningspunktet i denne bog er retsmægling i praksis, som forfatteren Lin Adrian har skrevet på baggrund af undersøgelser og aktindsigt, bl.a. i byretterne i Aalborg, Århus, Roskilde og København samt Vestre Landsret i sin ph.d.-afhandling.Retsmægling er et alternativ til domstolsbehandling af konflikter. Det alternative består i mange elementer,...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  260,00 kr

  I professionelt øjemed ligger værdien af de sociale medier i udvekslingen af dynamiske relationer, og det er afgørende, at vi får afklaret, hvad vi skal bruge disse til i et strategisk perspektiv. De medier, der bærer vores kommunikation, har ændret sig radikalt de seneste år – og de fortsætter med stor hast at udvikle sig. Dette vil naturligt påvirke...
  260,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  "Ret, privatliv og teknologi" sætter særligt fokus på IT teknologien, herunder internettet og på bioteknologien. Blandt bogens emner er sociale medier, mobil kommunikation, terrorbekæmpelse, dna profilering, genetiske oplysninger, tv-overvågning m.v. Disse og andre emner tematiseres i bogen - alle under perspektivet om, at den almindelige samfundsmæssige...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  350,00 kr

  Er du i tvivl om, om du skal være leder – eller i tvivl om, hvad man skal kunne, ville og turde, for at få det godt i et lederjob - så er dette bogen for dig. Beslutningen om at vælge ledelse skal helst ikke baseres på tvivl, fordomme eller uvirkelige dogmer. Det primære formål er at hjælpe alle, der overvejer ledelse, med at finde de nødvendige svar på...
  350,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Vi står som samfund midt i et socialt og kulturelt opbrud, som vi ikke kun som borgere og fagfolk, men også som politikere og bureaukrater har svært ved at forholde os til. De gamle autoriteter og holdepunkter: Religionen, ideologierne, familien, professionen, etc. har mistet deres betydning for vores identitet og dannelse. Samfundets grundlæggende...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  575,00 kr

  Bogen behandler reglerne og mulighederne for rekonstruktion af virksomheder i økonomisk krise. Fokus er således lagt på tiden, før skifteretten afsiger konkursdekret. Fremstillingen gennemgår de juridiske rammer for, at det kan afværges, at konkurs bliver udgangen. Forfatterne gennemgår processuelle og materielle regler om betalingsstandsning og...
  575,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  Denne bog har fokus på offentlige ledere og strategisk kommunikation. Strategisk kommunikation er blevet et ledelsesværktøj som synes mere og mere væsentligt, også for offentlige ledere. Bogen beskriver en række af centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Det kan være i...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  650,00 kr

  I 2013 er der gennemført en evaluering af selskabsloven, som har medført dels nogle selskabsretlige nyskabelser, dels en lang række ændringer af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder og årsregnskabsloven. Der er desuden siden 2010 gennemført en række lovreformer og afsagt nogle principielle domme indenfor andre områder med relevans for de...
  650,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  625,00 kr

  Første udgave af "Forvaltningsret - Sagsbehandling" udkom i 1972. Efter gennemførelsen af forvaltningsloven og den nye offentlighedslov har det været nødvendigt at foretage en gennemgribende revision og omskrivning af bogen. Som tilfældet har været med de tidligere udgaver, er nærværende fremstilling tilrettelagt med henblik på undervisningen af...
  625,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  160,00 kr

  Her samles indlæg fra den levende blogstafet DenOffentlige.dk i perioden januar 2011 til maj 2013.Sammen med et nyt perspektiverende afslutningskapitel skaber det sammenhænge og giver dig et unikt helhedsindtryk. De skiftende blogindlæg kommer fra fagfolk både i og uden for den offentlige sektor. De mange forskellige indlæg giver væsentlige bidrag og...
  160,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  195,00 kr

  Ledere har de sidste mange år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne så tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind ? Er...
  195,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  Vi befinder os i et overstyret samfund, hvor statens forsøg på at skabe økonomisk vækst, konkurrencekraft, effektivitet og performance fortrænger borgernes behov for at skabe mening, motivation, magi og medindflydelse. Vores effektivitet og kompetencejagt i Konkurrencestatens navn virker på mange måder kontraproduktiv, fordi den ikke tager hensyn til, at...
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  275,00 kr

  Titlen svarer på hvordan der skabes bedre resultater og mere trivsel i forandringsledelse. Et hovedemne er forandringskommunikationen, som giver de praktiske arbejdsmetoder og ledelsesprincipper, der gør det muligt at lykkes i det nødvendige samarbejde. Få konkrete arbejdsmetoder og anvisninger til: Hvordan skabes et effektivt samarbejde om...
  275,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  395,00 kr

  Resultatstyring er blevet særdeles udbredt i den offentlige sektor i løbet af de seneste par årtier. Det er imidlertid også et ganske omdiskuteret styringsredskab. På den ene side fremhæves resultatstyring til stadighed som løsningen på en række styringsproblemer i den offentlige sektor. På den anden side fremføres en række eksempler på, at...
  395,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  225,00 kr

  Denne letlæste og underholdende bog giver et billede af, hvad udstationerede familier kan forvente. Psykolog Mette Hald og sociolog Camilla Thorgaard beskriver de mest almindelige familieudfordringer og har forslag til, hvad man kan gøre for at håndtere disse. Så man ikke skal høste alle erfaringerne selv. Jo mere man har forberedt sig, desto lettere...
  225,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  375,00 kr

  "Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med ’forskellen’ gennem en...
  375,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  495,00 kr

  I en del år har New Public Management været mål for kritik. Men hvor er alternativerne? I denne antologi giver 17 praktikere og forskere deres bud på nybrud i debatten om offentlig styring og ledelse. Bagtæppet er 00’ernes styringsdebat. Strukturreformen udmøntede nye forestillinger om at skabe mere bæredygtige enheder i den offentlige sektor....
  495,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  Bogen giver inspiration til arbejdet med ledelse og forandring gennem samtaler, refleksioner og fortællinger. Bestanddele af titlen dækker således over: Samtaler med en række ledere fra den offentlige og private sektor om ledelse, udvikling og (organisations)forandring Sanseprægede sære fortællinger og eventyr om ledelse og forandring og...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  325,00 kr

  De fleste strategier bliver aldrig ført ud i livet. Det er et problem- og et stort potentiale. Organisationen og ledelsessystemet er vigtige midler til at eksekvere din strategi, men efter al sandsynlighed er de optimeret til at eksekvere den forrige… Hvis de skal løfte den nye strategi, skal organisationen og ledelsessystemet udvikles sammen med...
  325,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  365,00 kr

  Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse? Har lederne tilstrækkelig fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? Hvordan kan man arbejde konkret med at overvinde barriererne for velfærdsledelse og gøre en positiv...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 000,00 kr

  Denne bog er en kommentar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile- og handelsretslige område som ændret ved Europa-Parlamentets og rådets forordning af 15. maj 2014 også kaldet Bruxelles I-forordningen. Forordningen har afløst Rådets...
  1 000,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  365,00 kr

  Limbisk lederskaber et opgør med årtiers forsøg gennem lederkurser på at få deltagerne i en ofte inhomogen gruppe til at tro, at deres lederskabsevner kan løftes med mærkbar og langtidsholdbar effekt. Samtidig sættes liden til værktøjer, der uden tvivl er til gavn for mange - men værktøjer alene gør det ikke. Det er det individuelle menneske, der skal...
  365,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  The effect of globalization on industrial activities in mature Western economies such as Denmark has been the relocation of business activities from the domestic to the global stage. This calls for an entirely new level of participation in the global division of work, and has resulted in the break-up of value-chains into smaller and more specialized...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  660,00 kr

  Farlig Kørsel – Frakendelse af førerretten er en systematisk gennemgang af nyere retspraksis om frakendelse af førerretten som følge af farlig kørsel. Bogen gennemgår færdselslovens bestemmelser om ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden” og ”særligt hensynsløs kørsel”, ligesom den behandler reglerne om frakendelse som følge af...
  660,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  250,00 kr

  Skattens lyse sider er en anderledes bog om skat. En nyttig – og til tider underholdende – rundvisning i de dele af skattesystemet, der handler om, hvornår man ikke skal betale skat eller kun bliver delvist beskattet. Bogen sætter bl.a. fokus på skattefri eller lavere beskattede indtægter, gaver, frynsegoder, godtgørelser og ejendomsfortjenester. Den...
  250,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  385,00 kr

  Dette er en anden udgave af bogen Falkeblik, som er den første bog om strategi, der går helt tæt på de offentlige lederes strategiske praksis. Den er baseret på 5 års research af den strategiske performance hos over 200 ledere i mere end 100 store og mellemstore offentlige virksomheder. Bogen fører dig ind i det reelle strategiarbejde i ledergrupper på...
  385,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  570,00 kr

  "Den offentlige styring er i opbrud, og Leon Lerborg er styringsopbruddets kartograf. Rundt om i landskabet prædiker styringspræster hver deres evangelium: NPM er død! Afbureaukratisering! Professionerne er i krise! Slip anerkendelsen løs! Lerborg lader sig ikke rive med af denne tummel, men søger ned under disse udsagn og kortlægger de tankemønstre, som...
  570,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  175,00 kr

  Forstår du ikke, hvad din kvindelige kollega vil med alle sine spørgsmål på møderne? Eller hvorfor din mandlige kollega bevarer sin (alt for) direkte facon? Har du som kvinde nu og da følelsen af ikke at blive lyttet til? Og oplever du som mand, at du siger >>det forkerteset
  175,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad står der i loven? Hvorfor skal man blive registreret? Hvad gør man i andre lande? Alt det og meget mere kan du få svar på i denne håndbog, der bl.a. indeholder en kommenteret gennemgang af den nye lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, en række praktiske vejledninger, konkrete...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  980,00 kr

  Regulering af konkurrence i EUbelyser de traditionelle dele af konkurrenceretten – forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, reglerne om håndhævelse af disse bestemmelser, samt fusionskontrol – dels at foretage en beskrivelse af andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders...
  980,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  450,00 kr

  Juridisk Institut har været inde i en omfattende selvevaluerings- og strategiproces, som har ført til præcisering af instituttets fremtidige strategi såvel med hensyn til uddannelse, som forskning og øvrige aktiviteter. Som led i strategien har de på instituttet etableret fire forsknings/faggrupper: en for privatret, en for offentlig ret, en for...
  450,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  295,00 kr

  I en retlig optik opfattes døden som den tilstand, der afslutter livet. Døden har retlig interesse på flere områder. At blive erklæret død udgør først og fremmest den største rettighedsfortabelse for individet, vi har i retssystemet. Evnen til retligt at råde over sine rettigheder forsvinder. Ejendom falder i arv og en række rettigheder overgår. De...
  295,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Bogen redegør og analyserer den nuværende lovgivning inden for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Forfatter Hanne Hartoft sammenholder disse regler med eksempler fra hverdagslivet i opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier, hvor det kan konstateres at reglerne ikke er opbygget, så de afspejler et nutidigt syn på børns beskyttede...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Danmark har igennem de sidste ca. 20 år – siden indgangen til det 21. århundrede – deltaget aktivt i en række internationale krige og militære missioner. Mens tidligere danske udsendelser overvejende var til FN-kontrollerede fredsbevarende missioner med en begrænset bemyndigelse til at anvende magt, så har de danske udsendelser i løbet af de sidste...
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  1 500,00 kr

  International miljøret gennemgår grundigt internationale miljøtraktaters karakter i form af de principper og regler, der er typiske for dem. Hovedvægten er lagt på de traktater, der er globale eller er af størst interesse i et europæisk perspektiv, men også f.eks. soft law og den folkeretlige sædvaneret behandles. Tilsvarende gælder traditionelle emner...
  1 500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  625,00 kr

  Dansk Statsret giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er en ny reviderede 2. udgave som er ført ajour med nye domme m.v., og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. Bogen giver en lettilgængelig og overskuelig fremstilling af statsforfatningsrettens mange og ofte komplicerede problemstillinger. Der er i...
  625,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Bogen er det andet af tre bind om fast ejendom: I Overdragelsen (2015), II Bolighandlen (2016) og III Ejerbeføjelsen (2015). Fremstillingen belyser reguleringen af bolighandlen, dvs. ejendomsformidlingsloven og forbrugerbeskyttelsesloven. Det er en samlet fremstilling om bolighandlen og dens udfordringer, men navnlig de spørgsmål, der giver anledning...
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  985,00 kr

  Lærebog i Ansættelsesret og Personalejurarummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau. Bogen behandler bl.a.: • Ansættelsesrettens grundlag •...
  985,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  500,00 kr

  Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler. I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen >>informationsret
  500,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  400,00 kr

  Den europæiserede vikar omhandler de arbejdsretlige problemstillinger som vedrører vikarer inden for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer. Bogen er en let omarbejdet version af forfatter Jacob Falsners ph.d.-afhandling >>Den europæiserede vikar
  400,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  600,00 kr

  Dansk procesret er i de seneste årtier blevet påvirket af de internationale konventioner og aftaler på området. Dette har også haft betydning for dansk fogedret, der er blevet udfordret i forhold til arbejdsmetoder og tankesæt. Fogedret er en samlet fremstilling af den klassiske fogedret i lyset af de internationale regler. Bogen indeholder en...
  600,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
Viser 1 - 60 af 118