Filter-søgning

(42 produkter)

Pris

98 - 800 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Gjellerup

Gjellerup

pr. side
Viser 1 - 42 af 42
Mest populære
 • Tilføj
  349,00 kr

  Denne 2. reviderede udgave indeholder et helt nyt kapitel om candlestick-formationer foruden et appendiks om Fibonaccis korrektionsniveauer og artiklen Bank til Bankerne, som tilbage i 2007 forudså finanskrisen gennem analyse af tre store danske bankaktier. Bogen indeholder værktøjer, som øger sandsynligheden for gevinst og minimerer risikoen for tab,...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  599,00 kr

  Den øgede internationalisering har i stadigt stigende omfang bevæget sig ind i entreprisesektoren, hvor større bygge- og anlægsopgaver ikke længere som en selvfølge gennemføres med nationale aktører.Med den øgede internationalisering følger også behovet for ensartede regelsæt for opgavens gennemførelse. Det mest anvendte, udbredte og opdaterede regelsæt...
  599,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Dansk børsret 1. del, Almindelige emner, indeholder de almindelige regler inden for børs- og kapitalmarkedsretten.Den omfatter reglerne om børsrettens institutioner og deres funktion, betingelserne for optagelse til børsnotering og foroptagelse til handel på en autoriseret markedsplads, prospektregler, oplysningsforpligtelser for udstedere af værdipapirer...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  329,00 kr

  Værdipapirhandelsretten, er 2. del af i alt to bind om dansk børs- og kapitalmarkedsret.2. del, Værdipapirhandelsretten, indeholder børs- og kapitalmarkedsrettens regler om værdipapirer omfattet af værdipapirhandelsloven, handel med børsnoterede værdipapirer og værdipapirer optaget til handel på en autoriseret markedsplads, reglerne om handlerne, dvs....
  329,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  699,00 kr

  Med den accelererede teknologiske udvikling, der blandt andet afspejles i det konstant stigende antal udstedte patenter, bliver det mere og mere væsentligt at kunne vurdere, hvilken beskyttelse et patent giver patentetsindehaver. Det gælder ikke kun de virksomheder, der har fået opfindelser beskyttet ved udstedelse af patent. Andre virksomheder, der vil...
  699,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  De elektroniske medier anvendes i stigende omfang af såvel private som erhvervsdrivende ved indgåelse af aftaler. Det er den tekniske udvikling, der bevirker, at der til stadighed opstår nye retlige problemer i tilknytning hertil.Formålet med denne bog er at bidrage til løsningen af nogle af de aftaleretlige spørgsmål, som opstår ved anvendelsen af...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  99,00 kr

  Gid også politikere og journalister ville læse Mads Bryde Andersens bog." - Birthe Rønn Hornbech, WeekendavisenJuridisk tænkning er udtryk for kontinuitet - nogle vil ligefrem sige konservatisme. Den enkelte retsregel hænger sammen med en række omkringliggende retsregler - nogle skrevne, andre uskrevne - og hele området omgives af en fremmedartet...
  99,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Denne bog omhandler ikke hele kapitalmarkedsretten, men er et forsøg på at analysere og fremstille to centrale emner inden for kapitalmarkedsretten, nemlig reglerne om virksomhedsområdet, som begrænser og regel-fastsætter de finansielle institutioners mulighed for at drive anden form for virksomhed end netop den finan-sielle virksomhed som den driver som...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  599,00 kr

  IT-retten indeholder en grundig gennemgang af dansk rets regler om udvikling, drift og overdragelse af IT. Blandt andet berøres ophavsret og anden immaterialret, domænenavne, finansiering, persondatabeskyttelse, IT-sikkerhed, elektronisk signatur, e-handel, elektronisk betaling, markedsføring, aftaleindgåelse og ansvarsspørgsmål. Bogen er bygget...
  599,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  399,00 kr

  Dansk eller fremmed ret i ansættelsen - ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmålgennemgår de centrale bestemmelser og principper, der er afgørende for, hvilket lands regler et ansættelsesforhold med tilknytning til flere lande er underlagt.Bogen behandler de bestemmelser i EU-kontraktkonventionen (Romkonventionen), der er centrale for...
  399,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  449,00 kr

  Med udgangspunkt i den aktuelt anvendte lånedokumentation analyserer afhandlingen de aftaler og vilkår, under hvilke erhvervslivet i dag finansierer sig. I centrum for afhandlingen står navnlig de større erhvervslån, som danske og udenlandske banker yder til en række større danske erhvervsvirksomheder.Fremstillingens almindelige del fokuserer i den...
  449,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  599,00 kr

  Bogen behandler spørgsmål om fondsbegrebet, de erhvervsdrivende fondes særlige forhold, begrebet 'erhvervsdrivende', kravene til fondenes vedtægter og muligheden for at foretage ændringer deri. Desuden beskrives myndighedernes opgaver, herunder både Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og Civilstyrelsens opgaver, fondens grundkapital og frie reserver, dens...
  599,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  699,00 kr

  Grundlæggende immaterialret udkommer nu i en opdateret udgave med de væsentligste lovændringer og nyeste retspraksis inddraget. Bogen giver et grundigt overblik over den til tider ganske komplekse lovgivning inden for immaterialretten. Fremstillingen er krydret med en lang række praktiske eksempler og gennemgår de vigtigste immaterialrettigheder:...
  699,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Europæiske menneskerettigheder giver en grundlæggende indføring i de folkeretlige forpligtelser som Danmark er underlagt gennem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) . I bogen redegøres for frihedsrettigheder, menneskerettigheder og borgerrettigheder på en praktisk måde, som enhver kan forstå. Det, der ellers kan forekomme fjernt og...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  129,00 kr

  Virksomhedens CSR: Implementering og rapportering – hvorfor og hvorfor ikke? er titlen på en nyt kompendium om CSR. I kompendiet debatteres virksomhedernes begrundelse for at arbejde eller ikke arbejde med CSR, og forfatteren søger forklaringer på, hvorfor CSR i mange virksomheder fortsat har en lille plads. Kompendiet bringer læseren fra et teoretisk...
  129,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  599,00 kr

  Hovedområdet for bogen er reglerne om affattelse, finansiering og gennemførelse af internationale kontrakter om køb og salg af løsøre. Herunder falder bl.a. en redegørelse for den internationale købelov, CISG, samt de af ICC udarbejdede regelsæt om Incoterms, betalings- og sikkerhedsklausuler i aftaler om remburs og garanti samt indholdet af og brugen af...
  599,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  799,00 kr

  Immaterialretlige aftaleforhold giver et grundigt overblik over den til tider ganske komplekse lovgivning inden for immaterialretten. Bogen indeholder en bred fremstilling af en række centrale spørgsmål, som opstår, når der nationalt eller internationalt forhandles og indgås aftaler om immaterielle rettigheder. Med sin gennemgang af en lang række...
  799,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  269,00 kr

  Denne bog er den niende i en serie fra Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Handelshøjskolen i København, som udgives som en af aktiviteterne i Kreditretsprojektet 2002-2007.Projektet tager sigte på over den nævnte periode at undersøge en række kreditretlige spørgsmål såvel på struktursiden som på adfærdssiden (forholdet mellem institutionerne og...
  269,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  799,00 kr

  Alle, der beskæftiger sig med immaterialretlige forhold i teori og praksis, er opmærksomme på, at løsningen af immaterialretlige problemstillinger ofte kræver anvendelse af regler fra andre juridiske discipliner. Bogen indeholder en bred fremstilling af de spørgsmål, som opstår, når immaterialret kombineres med andre retsområder. I bogen gennemgås emner...
  799,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  369,00 kr

  7. udgave - opgaver revideret og ajourført Erhvervsret - Opgaver & Materialer er udarbejdet til brug ved undervisning i erhvervsret ved handelshøjskoler og universiteter. Den knytter sig til fremstillingen i lærebogen Dansk Privatret . Opgaverne er stillet ved eksaminer på Handelshøjskolen i Århus...
  369,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  525,00 kr

  Nu foreligger en revideret og udbygget 3.udgave af professor Mads Bryde Andersens bog Enkelte transaktioner –tredje del af trebindsværket Aftaleretten. Bogens forrige udgave udkom i 2011,og fremstillingen er siden da ført ajour, så den tager højde for den senesteretsudvikling, aftalepraksis og teori. Bl.a. omtales industriens...
  525,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Introduktion til koncernregnskaber redegør for principperne for konsolidering, dvs. udarbejdelse af et koncernregnskab. Fremstillingen er hovedsagelig baseret på ét gennemgående taleksempel, som indeholder alle hovedelementer, der indgår i konsolideringen af det typiske koncernregnskab. Det forklares og vises trin for trin, hvordan en...
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  299,00 kr

  Kreditret – dokumenter og opgaver er en øvelsesbog, der beskæftiger sig med forholdet mellem debitor og kreditor. Kreditret er læren om den lovgivning og de juridiske spørgsmål, der knytter sig til kreditgivning. Bogen henvender sig til studerende i faget kreditret samt til kurser for ansatte i pengeinstitutter mv.
  299,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Arveretten omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, herunder de legale reglerom arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler, herunderregler om udvidet samlevertestamente, samt regler om arv og indsættelse afbegunstiget i forbindelse med forsikring og pension. Bogen er tillige relevant for praktiserende jurister,herunder...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  569,00 kr

  Familieretten omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller, børn og ugiftesamlevende samt en mere grundlæggende behandling af reglerne omfamilieformueretten, herunder formueforholdene under samlivet og vedsamlivsophør, separation og skilsmisse. Bogen er skrevet til brug for undervisningen i fagetFamilieret på Det Juridiske Fakultet,...
  569,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Finansiel rapportering – teori og regulering er en lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter. Bogen henvender sig desuden til alle andre, der ønsker en faglig opdatering i dansk og international regnskabsteori og -regulering. I bogen, der er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015, beskriver og problematiserer professor Jens O....
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  499,00 kr

  Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang lærer studerende at betragte en virksomheds gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt at udføre en passende regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital. Bogen arbejder ud fra en begrebsmæssig referenceramme, der hjælper læseren med at forstå, hvorledes en virksomhed...
  499,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  550,00 kr

  Bogen er opdateret i forhold til ny lovgivning, fx konkursloven og hvidvaskningsloven, ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (fx den statslige it-kontrakt, K03). Denne bog redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan...
  550,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  349,00 kr

  Strafferetlige sanktioner er skrevet af Jørn Vestergaard, som er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen giver en grundig indføring i reglerne om de almindelige strafferetlige sanktioner. Udgangspunktet tages i straffeloven og straffuldbyrdelsesloven. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten...
  349,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage
 • Tilføj
  229,00 kr

  STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESRETLIGE OPGAVER OG LEKTIONSPLANER MV. indeholder de grundlæggende materialer til brug for undervisningen i faget Strafferet og straffeprocesret. Der er udarbejdet lektionsplaner til brug for hele undervisningsforløbet. I tilknytning til de enkelte lektionsplaner er der henvist til de øvelsesopgaver, som inddrages i...
  229,00 kr
  Bestillingsvare: Afsendes om 2-3 hverdage

Produkter under denne streg er ikke på lager online

 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne opgavesamling er et supllement til den teoretiske grundbog Årsrapporten - teori og regulering.Opgavesamlingen følger lærebogens kapitelinddeling. Til hvert af bogens kapitler hører en række tjekspørgsmål, som tager sigte på de studerendes selvtræning. Desuden findes en række opgaver af forskellig sværhedsgrad, som er beregnet til diskussion i grupper.
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  525,00 kr

  Enkelte transaktioner behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemer, som gør sig gældende i nogle af de kommercielle transaktioner, juristen oftest støder på i sit virke. Først behandles de aftaler, der indgås i forbindelse med virksomhedens etablering, herunder aftaler om interessentskaber, joint ventures og om...
  525,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  Denne lille, yderst koncentrerede bog om bestyrelsens arbejde og ansvar er et uundværligt juridisk redskab for enhver som er medlem af en bestyrelse eller direktion. Bogen tager udgangspunkt i ansvarsprincipperne med tilføjelse af, hvad bestyrelsen/direktionen kan lære af disse principper med henblik på forebyggelse af ansvar. Ligeledes behandler bogen...
  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  Kreditret – opgaver og dokumenter afløser øvelsesbogen fra 2009. Den tager som tidligere navnlig sigte på anvendelse i undervisningen for studerende og for kurser for ansatte i pengeinstitutter m.v. Fra år 2000 har bogen været et centralt led i den reform af undervisningen, der har fundet sted, og som i højere grad end tidligere søger at aktivere de...
  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  349,00 kr

  Arveretten rummer en omfattende gennemgang af regler og praksis om arv, herunder de legale regler om arv til slægt og ægtefæller. Herudover behandles testamentsreglerne og reglerne om arv i forbindelse med forsikring og pension.Bogen henvender sig til brug for undervisning i faget Arveret på Københavns Universitet, men er også relevant for praktiserende...
  349,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  569,00 kr

  ­Familieretten vil få betydning for alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. De retlige rammer for familien tildeler familiemedlemmer særlige rettigheder og forpligtelser over for hinanden og over for omverdenen i personlig og økonomisk henseende. Denne bog præsenterer familierettens placering i dagens samfund og giver et metodisk redskab,...
  569,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  299,00 kr

  Bogen redegør for principperne for konsolidering, dvs. udarbejdelse af et koncernregnskab. Fremstillingen er hovedsagelig baseret på ét gennemgående taleksempel, som indeholder alle hovedelementer, der indgår i konsolideringen af det typiske koncernregnskab. Det forklares og vises trin for trin, hvordan en modervirksomheds og en dattervirksomheds...
  299,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  499,00 kr

  Finansiel rapportering – teori og regulering er en lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter. Bogen henvender sig desuden til alle andre, der ønsker en faglig opdatering i dansk og international regnskabsteori og – regulering. I bogen beskriver og problematiserer professor ved CBS, Handelshøjskolen i København, Jens O. Elling bl.a.:...
  499,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  499,00 kr

  Regnskabsanalyse og værdiansættelse lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser – samt at udføre en passende regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital. Bogen er anvendelsesorienteret: Hvert af bogens kapitler afsluttes med en liste over kapitlets væsentligste begreber, efterfulgt af en række...
  499,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  349,00 kr

  Strafferetlige sanktioner er skrevet af Jørn Vestergaard , som er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen giver en grundig indføring i reglerne om de almindelige strafferetlige sanktioner. Udgangspunktet tages i straffeloven og straffuldbyrdelsesloven. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten...
  349,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  219,00 kr

  2. udgave. Opgaver og lektionsplaner revideret og ajourført. Til udgivelsen Forbrydelser og andre strafbare forhold hører dette opgavehæfte. Det er, ligesom bogen, redigeret af Jørn Vestergaard. Opgavehæftet benyttes i undervisningen ved Københavns Universitet. Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns...
  219,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 42 af 42