Filter-søgning

(21 produkter)

Pris

98 - 575 kr

Overordnet kategori

Underkategori

Underordnet kategori

Boggruppen Aps

Boggruppen Aps

pr. side
Viser 1 - 21 af 21
Mest populære
 • Tilføj
  99,00 kr

  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.Med udgangspunkt i entreprenørens muligheder gennemgås samtlige almindelige forekommende omstændigheder samt...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler de muligheder som entreprenører og bygherrer har for at kræve afleveringsfristerne udskudt i forhold til den aftalte tidsplan efter reglerne i navnlig AB 92 § 24. Reglerne gælder dog i høj grad også, selvom AB 92 ikke er aftalt.Med udgangspunkt i entreprenørens muligheder gennemgås samtlige almindelige forekommende omstændigheder samt...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget en ny selskabslov. Den nye selskabslov er udtryk for en omfattende reform på det selskabsretlige område, men det lader til, at man under reformarbejdet har glemt de små og mellemstore virksomheders reguleringsmæssige behov i tilfælde af konflikter internt i selskabet.Manglende selvregulering blandt kapitalejerne i små...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Den retlige kamp mellem rettighedshaverorganisationer og ophavsretskrænkere er en årtier gammel konflikt, som ikke vil tage sin ende foreløbig.Konflikten er da også for længst flyttet ud på internettet, og lovgivningen halter efter. Rettighedshavernes nyeste fremgangsmåde er at tvinge internetudbydere til at lukke for deres kunders adgang til de omstridte...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog indeholder en retlig analyse af henholdsvis teori og praksis samt en redegørelse for de bagvedliggende årsager til den begrænsede retspraksis inden for den pågældende juridiske emnekreds.I Del I behandles spørgsmålet om juridiske personers ansvar for straffelovsovertrædelser.I del II behandles spørgsmålet om juridiske personers medvirkensansvar...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler indvandring i Danmark set fra et EU-retligt, dansk og økonomisk perspektiv.Bogen beskæftiger sig navnlig med spørgsmålene:- Hvad går reglerne om personers frie bevægelighed og opholdsdirektivet ud på?- Hvad siger Metock-dommen?- Har de danske EU-familiesammenføringsregler ændret sig siden Metock-dommen, og hvordan ser de danske...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  575,00 kr

  Bogen behandler bl.a. følgende emner:- Regler for opholds- og arbejdstilladelse til Danmark- Fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser i EU- Udstationering- Udlændinges arbejde i Danmark- Myndigheders og fagforeningers kontrol af udenlandsk arbejdskraft, samt- RUT-registret- Etablering af udenlandske EU-virksomheder i Danmark-...
  575,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Den 1. januar 2006 trådte reglerne om virksomhedspant i kraft. Virksomhedspantets karakter af at være flydende medfører en række usikkerheder i relation til prioritetsstillingen mellem forskellige rettighedshavere. Sigtet med bogens fremstilling at identificere og analysere udvalgte af disse rettighedskonflikter, samt perspektivere disse i forhold til...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler retssikkerhedsmæssigt betænkelige aspekter i relation til enlige forsørgere og disse borgeres retsstilling.Kriterierne for at være reelt enlig fremstår i praksis så uklart, at de kan føre til, at borgere uretmæssigt bliver betragtet som sociale bedragere og mødt med tilbagebetalingskrav eller fratagelse af sociale ydelser.I forlængelse...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  125,00 kr

  Even in times of economic slowdown, the United States economy continues to be one of the most fertile for international investment and business expansion. Yet failing to recognize and appreciate the legal and regulatory risks involved when entering U.S. markets can prove to be a costly mistake for European entrepreneurs. This resource draws upon the...
  125,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog bygger på forfatternes juridiske kandidatafhandling fra Aalborg Universitet, 2012. I bogen analyseres det, under hvilke omstændigheder der statueres identifikation mellem koncernselskaber i relation til kreditorer, og hvilke momenter der er afgørende herfor. Det påvises desuden i lyset af U.1997.1642.H (Midtfyns Festivalen), at...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  100,00 kr

  Denne bog omhandler de krav, der stilles til voldgiftsdommere i Danmark. Ifølge voldgiftsloven skal voldgiftsdommere optræde upartisk og uafhængigt. Disse begreber er dog ikke altid lette at afgrænse i praksis. Formålet med bogen er således at indkredse betydningen af disse begreber samt at undersøge, om kravene til voldgiftsdommeres habilitet varierer i...
  100,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog handler om ansvarlig lånekapital og indfrielsen heraf, idet det ansvarlige låns karakter sætter grænser for, hvornår - og i hvilke tilfælde - der kan ske retmæssig indfrielse af ansvarlig lånekapital. Bogen beskriver ansvarlig lånekapital som begreb og skelner i mellem de tilfælde, hvor det ansvarlige lån er ydet med og uden løbetid. Som en...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  100,00 kr

  Denne bog omhandler anvendelsesområdet for henholdsvis Fusionsforordningen og Konkurrencelovens Kap. 4. Særligt hvornår et joint venture falder herunder, og således er at betragte som en anmeldelsespligtig fusion.I dansk ret hersker en antagelse om et EU-harmoniseret regelsæt. Formålet med bogen har derfor været at belyse evt. forskelle mellem joint...
  100,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler behandling af gensidigt bebyrdende aftaler iht. rekonstruktionsreglerne, der trådte i kraft den 1. april 2011. Det undersøges, om de nye rekonstruktionsregler i henseende til gensidigt bebyrdende aftaler vil kunne forbedre mulighederne for rekonstruktion. Herunder analyseres fordele og ulemper i relation til hhv....
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Bogen formål er at klarlægge, i hvilket omfang og i hvilken udstrækning skadelidte i forbindelse med en personskade har mulighed for at få erstattet helbredelsesudgifter samt andet tab efter henholdsvis EAL, ASL og en privat ulykkesforsikring.Bogen indeholder en overordnet redegørelse for omfanget af reglernes anvendelse. Herunder behandles koordinationen...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
 • Tilføj
  99,00 kr

  Denne bog omhandler de muligheder og faldgruber, som låntager og långiver har, når parterne benytter interkreditoraftaler og tilbagetrædelseserklæringer i deres finansierings- og låneforhold.Med udgangspunkt i det almindelige erhvervsliv, belyses en række almindeligt forekomne muligheder og problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med brugen af...
  99,00 kr


  Ikke på lager online
Viser 1 - 21 af 21